Re-integratie

ZO-IB bevordert de arbeidsparticipatie van mensen die door ziekte buitenspel staan of buitenspel dreigen te raken. De Wet Verbetering Poortwachter is in 2002 ingevoerd. Deze wet bevordert de communicatie tussen werkgever en werknemer. Zij moeten zich samen inspannen om ervoor te zorgen dat de zieke werknemer gaat re-integreren. De werkgever moet zo snel mogelijk maatregelen nemen die het de medewerker mogelijk maken om zijn eigen of passende arbeid te verrichten. Als duidelijk wordt dat de medewerker zijn eigen werk niet meer kan doen en er bij de werkgever ook geen passende arbeid is, dan moeten de re-integratieactiviteiten zich richten op passende arbeid bij een andere werkgever.

Wat is passend werk?

Passend werk is: “Alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of  sociale aard niet van hem kan worden gevergd”. Het gaat dus om alle arbeid die de medewerker kan worden opgedragen gezien zijn arbeidsverleden, opleiding, aanwezige competenties en overige persoonlijke omstandigheden.

In eerste instantie moet gezocht worden naar arbeid die hetzelfde niveau heeft als de oorspronkelijke functie. Naarmate de ziekte echter langer duurt, mag een bredere oriëntatie ten aanzien van de te verrichten arbeid worden verwacht. De werkgever bepaalt welke arbeid als passend kan worden beschouwd en kan hierbij de bedrijfsarts raadplegen. Bij twijfel over de passendheid van de arbeid die voorhanden is, kan het UWV een oordeel geven.

In een kleinere of specialistische organisatie komt het voor dat er niet altijd passend werk te vinden of te creëren is. In dat geval is de werkgever verplicht om zo spoedig mogelijk een re-integratietraject tweede spoor in te zetten. Dit houdt in dat zowel de werkgever als de werknemer zich tot het uiterste moeten inspannen om een passende werkplek buiten de organisatie te vinden. Meestal wordt hiervoor een extern re-integratiebureau ingeschakeld.

Wat kan ZO-IB hierin betekenen?

Een tweede spoor re-integratietraject bij ZO-IB betekent altijd specialistisch maatwerk. Ieder mens wordt beschouwd als een individu met een eigen identiteit, achtergrond en verleden waardoor hij is geworden tot de persoon die hij nu is. Vanuit die visie wordt met elkaar intensief gewerkt aan het hervinden van een goed gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en enthousiasme. Dit is nodig om weer een nieuwe loopbaanrichting in te kunnen slaan na het verlies van een baan. De begeleiding is zowel proces- als resultaatgericht en kenmerkt zich door menselijke zakelijkheid.

ZO-IB biedt bij re-integratie de volgende intensieve begeleiding:

 • Frequente coachingsgesprekken
 • Toepassing methodiek Handig Coachen / Counseling
 • Kernkwaliteiten en valkuilen ontdekken
 • Bewustwording / Acceptatie
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Leren omgaan met persoonlijke belemmeringen
 • Versterken van eigenwaarde
 • Inzicht in werkvoorkeuren en praktische mogelijkheden
 • Oriëntatie op de arbeidsmarkt
 • Sollicitatietraining (STARR en rollenspel)
 • Informatie over wetgeving en procedures rondom ziekteverzuim / WIA / WW
 • Informatie over outplacementprocedures
 • Nazorg na plaatsing / outplacement

ZO-IB is gecertificeerd in het afnemen van de LDC Quick Big Five persoonlijkheidstest, de LDC Interesse- en Competentietest en de WSI Werkstress Indicatortest. Daarnaast wordt de altijd verrassende psychologische Blokkentest ingezet.